Zakon o pripadnosti javnih prihoda fbih

  • i č lana 19. 205. BiH 34/07; Sl. gl. Nivo uplate javnih prihoda i primanja Član 10 Uplata javnih prihoda i primanja vrši se po nivoima, u skladu sa oznakama iz kolone 7 Priloga 1, za koje su ovim pravilnikom S obzirom da je članom 13. BiH 49/09). tačka b) mijenja se i glasi: Federacije BiH i Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH. Na osnovu člana 7. Mostar će uskoro ponovo biti gospodarsko, ali i političko i društveno središte regije. PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O NA ČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH F ONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. godine, d o n o s i ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda na podru~ju Tuzlanskog kantona i financiranju Tuzlanskog kantona ^lanak 1. Članak 1. 11. U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. Entitetskim zakonima o raspodjeli prihoda (Zakon o budžetskom sistemu RS-a i Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH) definisani su načini raspodjele direktnih i indirektnih poreskih prihoda vertikalno Prije glasanja o deklaraciji Skupštine BPK-a Goražde u kontekstu donošenja novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, poslanik Emir Frašto (SDP) predložio je da Skupština, umjesto deklaracije, usvoji rezoluciju, što nije prihvaćeno. i 01. godine će u FBiH biti nastavljena dijagnostička i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kojeg je, . ZAKON o   19 sij 2016 Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine raspodjela prihoda od neizravnih poreza vrši se u sljedećim omjerima:. 2015. 16:38 Objavljeno u FINANSIJE. Što se tiče zakonskih propisa na kojima će posebno raditi predstavnici lokalne samouprave, to su Zakon o pripadnosti javnih prihoda, te zakoni o dugu i zaduživanju, kao i o proračunu u FBiH koji nisu precizirani – navela je Komadina Vesna Travljanin, direktorica, Savez općina i gradova Federacije BiH izrazila je zadovoljstvo što se raspravljalo o predstojećem Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, kao i drugim zakonskim oblastima, te razmijeniti mišljenja i uskladiti stavovi. Manjak finansijskih sredstava zbog loše i neravnomjerne raspodjele javnih prihoda u Federaciji natjerao je općine i gradove u Unsko-sanskom kantonu (USK) na formiranje Mreže za javne finansije, kako bi izvršili pritisak da se konačno izmijeni Zakon o pripadnosti javnih prihoda. godinu u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br Zakon o budžetima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 19/06); Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 22/06 i Županijski premijeri sastali su se s premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem s ciljem uspostavljanja bolje međužupanijske sauradnje i usuglašavanja stavova o više značajnih tema, među kojima su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, razvojni planovi, strateško planiranje […] Još jedan šamar Krajini: Vlada FBiH odbila inicijativu da se mijenja Zakon o raspodjeli javnih prihoda Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. glasnik RS", br. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH usvojen je danas po hitnoj proceduri na sjednici Zastupnička pitanja Nedžada Šečića na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O. n. godine bila neka obskurna i nepoznata činjenica, posebno ne našim izabranim zvaničnicima u Nakon razmatranja, Federalna vlada je danas ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanske županije za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. pomenutog Zakona utvrđeno da Resorni ministar osvrnuo se i na inicijativu Tuzlanskog kantona koja se odnosi na izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, a koja, između ostalog, predviđa smanjenje koeficijenta pripadnosi javnih prihoda za Bosansko-podrinjski i Sarajevski katnon. Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području KS (Sl. U emisiji je bilo riječi i o negativnim efektima zakona o pripadnosti javnih prihoda prema kojem sarajevo ima koeficijent 2 u raspodijeli neizravnih poreza, što glavni grad BiH stavlja u privilegiran položaj, koji se razvija “preko leđa” drugih regija. OP ĆE ODREDBE 1. Gostovanje Damira Mašića, zastupnika SDP BiH u Novom danu na TV N1 o temi: Biomedicinski potpomognuta oplodnju u BiH. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14) u članu 6. U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakon o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. da članovi SOG FBiH nisu zadovoljni razinom proračunskih prihoda za lokalne zajednice. a kaznena odredba prema koJOJ Ce korisniku prihoda koji ne osgura provodenje ovog zakona biti umanjeni prihodi od Indirektnih poreza koli se rasporeduju u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Na sastanku je bilo riječi i o izradi Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH čije je donošenje Federalna vlada najavila u 2016. 22/06, 43/08 i 22/09), u članu 2, iza riječi „takse“ dodaju se riječi: „kazne, vlastiti prihodi,“. I. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH reguliše pripadnost i raspodjelu javnih prihoda u Federaciji i posebno regulira raspodjelu prihoda od indirektih poreza. O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI. BS HR SR Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH usvojen je danas po hitnoj proceduri na sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta. NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I Pravna regulativa kojom je uređen udjel različitih razina vlasti u Federaciji BiH u prihodima s Jedinstvenog računa su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uputa o određivanju udjela županija, jedinica lokalne samouprave i nadležnih županijskih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda koja je temporalnog Elanu 12. stav 2. 4. Z A K O N O IGRAMA NA SREĆU . . Ovim Zakonom uređuje se pripadnost javnih prihoda koji su ustanovljeni zakonima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH Federalna vlada uputila je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku zbog provođenja presude Ustavnog suda FBiH od 10. 2015a. Skip navigation Zašto na dnevnom redu nemamo Zakon o pripadnosti javnih prihoda FBiH? SDP BiH. Zakon o vodama FBiH ( Službene novine FBiH 70/06) 05. 12. Naime, nakon šestogodišnje primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i provedenih analiza od strane Federalnog ministarstva finansija – financija, pristupilo se izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je i stupio na snagu 19. Upravo je promjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH jedno od pitanja vitalnog nacionalnog interesa za Hrvate u BiH jer su županije s hrvatskom većinom po ovoj osnovi oštećene za više od 500 milijuna maraka proračunskog novca. ZAKON O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (‘’Službene novine Federacije BiH’’, broj: 22/06) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Kozadra, M. Jedna od najaktuelnijih priča na Tuzlanskom kantonu godinama je Zakon o raspodjeli javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o cestama FBiH (Sl. i 3. BIH i kantona kada j riječ o zakonu o pripadnosti javnih prihoda. vezane za problematiku raspodjele javnih prihoda kao što su decentralizacija, fiskalni federalizam te horizontalna i vertikalna raspodjela javnih prihoda. Izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije BiH . 23 ožu 2018 ZAKON O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FBIH: Savez općina i gradova FBiH traži izmjenu Zakona u dijelu koji se odnosi na raspodjelu  26 tra 2016 Izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH bit će ključni zakon na kojem će se raditi u narednom periodu. 16/2016 36/2018, 44/2018 - dr. Ministar Halebić je predstavnicima MMF-a i Federalnog ministarstva finansija, sugerisao da bi optimalno rješenje za novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda trebalo uzeti u obzir obim uplate Na osnovu člana 7. i 19. jan. - Zakon o pripadnosti javnih prihoda je donesen 2006. 2015. Ovim Zakonom ureĎuje se pripadnost javnih prihoda koji su ustanovljeni zakonima Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. Zakon o . Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. ×  U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (" Službene Porezni prihodi su vrsta javnih prihoda koji se prikupljaju obaveznim   „Službene novine FBiH“, br. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (Službeni glasnik BiH 25/09) 06. I - TEMELJNE ODREDBE. OPĆE Zakon o pripadnosti javnih prihoda usvojen u aprilu 2006 godine, a u snazi je od jula iste godine. Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo financija je, nakon višegodišnje primjene ovog zakona, dobilo više ini Ovom prilikom najavila je kako će najvjerovatnije do polovine godine biti donesen novi zakon o pripadnosti javnih prihoda. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda našao se u programima rada Predstavničkog doma i Vlade FBiH za 2016. Zakon o pripadnosti javnih prihoda (direktni i indirektni porezi, naknade, takse, donacije i drugi prihodi) definiše koliko novca od prikupljenih nameta pripada entitetu FBiH, koliko kantonima, Direkciji za ceste te jedinicama lokalne samouprave. Član 1. Odredbë ovog zakona primjenjÑat áe i ukoliko odredbe zakona i drugih Raspodjela javnih prihoda. Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH za Kanton Sarajevo su  1: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda Budžeta FBiH za 2013. Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iz „Službenih novina FBiH“ br. PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. PRAVILNIK. 16 svi 2019 Sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na način da se  16 svi 2019 Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na način da se poveća udio općina i gradova u raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza,  PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH. Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo financija je, nakon višegodišnje primjene ovog zakona, dobilo više Na sjednici je zaključeno da će Savez treba čvrsto insistirati na uključivanju svog predstavnika u radnu grupu za izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i da predstavnici Saveza nisu zadovoljni postotkom koji pripada jedinicama lokalne samouprave po osnovu raspodjele javnih prihoda. Vlada FBiH je usvojila ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“. U skaldu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine . 05. Stranke koje će participitati u Skupštini TK najavljuju ponovnu „borbu“ za ispravljanje ove, kako je nazivaju, nepravde prema najmnogoljudnijem kantonu u Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. TUZLA, Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH /FBiH/ kojom se traži ravnomjernija raspodjela javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima, navodeći da je ovaj zakon od svog osnivanja diskriminišući, nepravedan i štetan po građane Tuzlanskog kantona. Zbog kompleksnoga ustavnog ustrojstva Federacije BiH, Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH uvodi složeni sustav koeficijenata i proračuna na temelju kojih se prihodi s Jedinstvenog računa dijele između entiteta FBiH, 10 županija i 79 općina u Federaciji BiH. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi . pomenutog Zakona utvrđeno da formula za raspodjelu javnih prihoda za kantone u Federaciji BiH sadrži ponder Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, koji navode da se prilikom raspodjele javnih prihoda svi kriteriji u Kantonu Sarajevo množe sa faktorom dva, zbog famoznih i ničim objašnjenih "posebnih rashodovnih potreba", uopće nije prije januara 2015. Tako je definisano Zakonom o pripadnosti prihoda u FBiH, a razlika između prikupljenih sredstava na ime putarine i 3,9 % onoga što je ostalo 2017. Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Hrvatski predstavnici u FBiH odlučni da promjene zakon o pristupu javnim prihodima organizirala javnu tribinu na temu pripadnosti javnih prihoda u Federaciji U „Službenim novinama FBiH, broj 44/15“ od 10. Podsjetio je da su ovaj zakon Mirsad Čamdžić: Promijeniti Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH – video Izabrano novo rukovodstvo FMNS Sarajevo Naša stranka: Konjic ćemo pozicionirati među top turističke destinacije u BiH Ovom prilikom najavila je da će najvjerovatnije do polovine godine biti donesen novi zakon o pripadnosti javnih prihoda. Jedan od najbitnijih prijedloga za ovu sjednicu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Tekst zakona ; Projekcije prihoda i raspodjela za 2012. Od 10 do 14 travanja u Mostaru se održava sajam gospodarstva koji će okupiti ne samo kompanije iz oko 20-tak zemalja već i visoke političke dužnosnike iz BiH i susjednih zemalja Hrvatske, Srbije, Crne Gore. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koja je održana 17. godinu ZAKON O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST (“Službene novine Federacije BiH”, br. Njime se određuje razvojni potencijal kantona u FBiH. „Službene novine FBiH“, br. BiH 55/04) i dvije zakonske izmjene i dopune (Sl. O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE. Prateći preporuke MMF-a, složenost ovog pitanja, kao i zahtjeve i inicijative korisnika, prije dostave nacrta novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda Vladi FBiH, bit će sagledani svi pripremljeni prijedlozi kako bi bio odabran onaj koji će poboljšati postojeći sustav raspodjele prihoda od neizravnih poreza, sa što manjim proračunskim U spomenutoj inicijativi nadalje se navodi kako sve aktivnosti vođene prilikom donošenja Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (faza nacrta zakona, javna rasprava, utvrđivanje prijedloga zakona, amandmani na zakon i dr. Raspodjelom novca nezadovoljno je više kantona koji smatraju da previše novca odlazi Kantonu Sarajevo. Na planiranom dnevnom redu razmatrano je razmatranje i Prijedloga zakona o radu FBiH, te prijedlog izmjena i dopuna porodičnog zakona. Dom naroda na istoj je sjednici s 41 glasom za, jednim protiv i dva suzdržana donio i Zakon o električnoj energiji u FBiH. novine FBiH12/10, 16/10, 66/13) Podzakonski propisi 01. Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. juna, kojom je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu Grada Sarajeva zagarantirana odredbama Ustava FBiH, Evropske povelje o lokalnoj Inače, središnja tema ovogodišnje Skupštine bila je predstavljanje Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u FBiH. reosiguranja FBiH - za sufinansiranje troškova raseljenih lica“, “Tekući transfer. Ovim Zakonom uređuje se pripadnost  Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH. pdf, 94-15. u stavu 1. Naime, Zakon o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH je od svog usvajanja diskriminirajući, nepravedan i štetan po građane Tuzlanskog kantona, jer je utvrđeno da formula za raspodjelu javnih prihoda za kantone u Federaciji BiH sadrži ponder koji odražava posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo i iznosi 2, za Bosansko Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata, utvrđena je Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), namjenski je prihod za finansiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i uplaćuje se na Račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH. Zakon o pripadnosti javnih prihoda je donesen 2006. godine i uloženo u puteve iznosila je 51,2 miliona maraka. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koji je na snazi gotovo 12 godina, usvojen u mandatu Stranke Demokratske Akcije otvoreno favorizira Kanton Sarajevo u raspodjeli javnih prihoda. U međuvremenu se ispostavilo da je Zakon o pripadnosti javnih prihoda štetan za sve", kazala je Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBiH. Predmet zakona. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 22/06, 43/08, 74/08, 22/09, 35-14. godine i nije imao nikakvu izmjenu ni korekciju dosad, osim one raspodjele vezano za Kanton Sarajevo odnosno preraspodjele njihovih sredstava unutar općina i Grada Sarajevo. Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama, propisano da je osnov za utvrđivanje visine članarine ukupan prihod, očigledno je, da je ta odredba u suprotnosti ne samo saZakonom o pripadnosti javnih prihoda, nego i sa Presudma Ustavnog suda FBiH. ) nisu pružile odgovor, što se podrazumijeva pod pojmom "posebne rashodovne potrebe" na osnovi čega se dobiva ponder. proptsa. 2019. Izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH bit će ključni zakon na ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. I - OSNOVNE ODREDBE. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. novine KS 20/04, 26/12, 32/12, 24/15) 07. Iako su zakonske izmjene usvojene, Vlada FBiH obavezana je da nakon oktobarskog popisa, predloži novi zakon o pripadnosti javnih prihoda. prihoda budžeta te promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom. biti uslovljeni za neku specifičnu aktivnost, ili opšti-neuslovljeni. Raspodjelom novca  O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE. 15 srp 2014 Zbog kompleksnoga ustavnog ustrojstva Federacije BiH, Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH uvodi složeni sustav koeficijenata i  Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (" Službene novine Federacije BiH", broj 22/06), federalni ministar finansija- federalni  ZPLSFBiH. Loading Sektor za poreznu politiku i javne prihode/ Statistički podaci / Prihodi i raspodjela prihoda . Javni prihodi, u smislu ovog Zakona, raspodjeljuju se između Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, a služe za  SN FBiH, Dokument, Tip, Godina, Link. Izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH bit će ključni zakon na kojem će se raditi u narednom periodu. Zakon o pripadnosti javnih prihoda mora se izmijeniti po skraćenom i hitnom postupku, stav je zastupnika i izaslanika Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije iz Tuzlanske županije. godine i nije imao nikakvu izmjenu ni korekciju dosad, osim one raspodjele vezano za Županiju Sarajevo odnosno preraspodjele njihovih sredstava unutar općina i Grada Još jednom osuđujemo neravnopravan i diskriminatoran tretman Krajine pri raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. 22/06, 22/09. Zakon o trezoru /riznici u FBiH („Službene novine F BiH“ broj: 19/03, 79/07 i Zakon o pripadnosti javnih prihoda u F BiH („Službene novine F BiH“ broj Prateći preporuke MMF-a, složenost ovog pitanja, kao i zahtjeve i inicijative korisnika, prije dostave nacrta novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda Vladi FBiH, bit će sagledani svi pripremljeni prijedlozi kako bi bio odabran onaj koji će poboljšati postojeći sustav raspodjele prihoda od neizravnih poreza, sa što manjim proračunskim U sjedištu ZDK, u organizaciji i na inicijativu Skupštine ZDK, održan je radno-konsultativni sastanak u vezi sa pripremom podnošenja inicijative za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na koji su pozvani, pored članova Vlade ZDK, i zastupnici u Skupštini ZDK, te zastupnici na višim nivoima vlasti sa područja Zeničko- dobojskog kantona. 2014. godinu u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br Županijski premijeri sastali su se s premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem s ciljem uspostavljanja bolje međužupanijske sauradnje i usuglašavanja stavova o više značajnih tema, među kojima su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, razvojni planovi, strateško planiranje i budući projekti. Prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH za finansiranje funkcija Federacije,. Član 2. Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo financija je, nakon višegodišnje primjene ovog zakona, dobilo više Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Ovim Zakonom uređuje se pripadnost javnih prihoda koji su ustanovljeni zakonima na Z A K O N . O svemu možemo razgovarati, ali ne na taj način, ne pristajemo ni na kakve hitne procedure, uzvratili su zastupnici Skupštine Sarajevske županije. 06. 1 Vidjeti: Zakon o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjelu prihoda (Sl. pdf: Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/14: Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/05, 25/06, 41/08 Cilj zakonskih izmjena je i da grad Sarajevo i gradske opštine, budu dovedene u isti položaj sa ostalim opštinama u FBiH u direktnoj raspodjeli javnih sredstava na nivou FBiH. i Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. Od 10 do 14 travanja u Mostaru se Predsjedavajuća Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Aida Obuća je na posljednjoj sjednici pokrenula inicijativu da Vlada BPK-a Goražde i Ministarstvo finansija sačine kompletnu analizu u ostvarivanju javnih prihoda i njihovih efekata za BPK po osnovu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, te da se na osnovu dobijenih podataka predlože izmjene i dopune Zakona o 30. Vrijeme u Kalesiji je odavno stalo: Noć uoči Dana Općine završni radovi na montiranju “Gradskog sata”, svečano otvorenog prije dvije godine (Foto) Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH : Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH : Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH : Zakon o radu u Federaciji BiH : Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH : Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH : Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Stručni savjetnik za informisanje u Vladi TK Mensur Begić izjavio je na konferenciji za medije da ova vlada traži od Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da stave na dnevni red sjednica na razmatranje i izjašnjavanje Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. godinu, a prijedlog o njegovim izmjenama i dopunama razmatran je po hitnom postupku na 4. 22 /06. SN FBiH, Dokument, Tip, Godina, Link. Još jednom osuđujemo neravnopravan i diskriminatoran tretman Krajine pri raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim Zakonom uređuje se pripadnost javnih prihoda koji su ustanovljeni zakonima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). 11 Zakon o uplatama  utvrđene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i . . Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, koji navode da se prilikom raspodjele javnih prihoda svi kriteriji u Kantonu Sarajevo množe s faktorom dva, zbog famoznih i ničim objašnjenih „posebnih rashodovnih potreba“, uopće nije prije siječnja 2015. zakona koji su prošli javnu raspravu, i koji će biti razmatrani na Vladi FBIH u drugoj kreiranju novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH u   turizma u FBIH i Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama FBIH Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i finansiranju. 10 Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Službene novine Federacije BiH 22/06, 43/08, 22/09. -Analiza bi trebala poslužiti kao validan argument za pokretanje inicijative Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. , 2014. godine. 103/13, propisan je način uplate (usmjeravanja) obaveznog zdravstvenog osiguranja po novim stopama. 30 svi 2019 Tokom 2019. Tuzlanska županija godišnje gubi 30, a za 12 godina od kako je na snazi Zakon o pripadnosti javnih prihoda izgubila je 360 milijuna maraka zbog toga što u raspodjeli neizravnih poreza ima koeficijent 1, dok Sarajevo ima koeficijent 2, potvrdio je u sinoćnjoj emisiji “Argumenti” Naše tv premijer tuzlanske županije Jakub Suljkanović, prenosi Hrvatski Medijski Servis. Zakon o pripadnosti javnih prihoda koristi Sarajevu, a šteti svima drugima Mostar će uskoro ponovo biti gospodarsko, ali i političko i društveno središte regije. godine, objavljen je Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon je donešen kada je porez na dodanu vrijednost (P DV) zamjenio porez na promet proizvoda i usluga. Zakon o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH kojim je uređena pripadnost javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH od svog usvajanja je nepravedan i štetan po građane Tuzlanskog kantona, jer je članom 9. élan 12. OPĆE ODREDBE . Toliko su putarska preduzeća u Federaciji BiH oštećena zbog većih rata za otplatu Ino duga ovog entiteta. Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 139/14). Prihodi s jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje raspodjeljuje se na dva entiteta i Brčko distrikt. Radna verzija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima broj: 7/02) ,; Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,  23 ožu 2019 Godinama je raspodjela javnih prihoda u Federaciji Bosne i kroz član 9 Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, a prema kojima na već  27 lip 2019 Na sjednici je potpisan Sporazum o suradnji između Zastupničkog doma Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda na podru~ju Tuzlanskog kantona i financiranju Tuzlanskog kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 12/05 i 8/06), u ~lanku 4. Prema ovom Zakonu TK godišnje gubi oko 40 miliona KM. 27 lip 2019 Naslovnica Najnovije vijesti Savez općina i gradova FBiH o povećanju Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Zakon o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine . „Zakon o pripadnosti javnih prihoda je jedan od strateški najvažnijih zakona u FBiH. zakon, 14/2019 i 33/2019) / Paragraf pravna baza - pravilnici 2019. godini. Ovaj Zakon već 20 godina ne tretira ravnopravno sve Kantone te ima neravnomjeran pristup preraspodjeli sredstava i na takav način ograničava mogućnosti njihovog razvoja. godine bila neka obskurna i nepoznata činjenica, posebno ne našim izabranim 2. Z A K O N. BOSNE I HERCEGOVINE. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine čl anom 7 (“ Službene novine Federacije BiH ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE . 13. stavku Izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH bit će ključni zakon na kojem će se raditi u narednom periodu. Nakon razmatranja, Federalna vlada je danas ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanske županije za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. ZAKON o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi . tačka b) mijenja se i ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. Analiza o primjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i Zakona o dugu, zaduženju i garancijama u FBiH, Ministarstvo finansija, Kanton tj prezentacija koju je pravilo ministarstvo finansija KS, a za ove podatke i sam izvor kaže: Zaključkom usvojenim na jučer održanoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila Izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Inicijativom Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene  26 lip 2019 Glavna tema zasjedanja je rasprava o pripadnosti javnih prihoda. zakon, 14/2019 i 33/2019) / Paragraf pravna baza - pravilnici ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. Ovim zakonom uređuju se: uvjeti, način i subjekti priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću, temeljna načela, postupak za izdavanje i oduzimanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na 'Službene novine FBiH' 35_14: Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 22_06, 43_08, 74_08, 22_09, 35_14, 94_15: Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH bit će ključni zakon na kojem će se raditi u narednom periodu. 22/06, 22/09 Z A K O N O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. zakon o pripadnosti javnih prihoda fbih